POBYT W POLSCE CZŁONKÓW RODZINY CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE

Cudzoziemcy, którzy mają prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce, to:

– współmałżonek (związek małżeński musi być uznawany przez polskie prawo);

– nieletnie dziecko (które nie ukończyło 18 roku życia) – nie tylko biologiczne, ale także przysposobione, albo inne dziecko pozostające na jego utrzymaniu, i nad którym sprawuje on faktyczną władzę rodzicielską (np. dziecko jego małżonka z poprzedniego związku).

Członkowie rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą się z nimi połączyć w Polsce uzyskując zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli on sam przebywa w Polsce:

– na podstawie zezwolenia na pobyt stały;

– na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

– w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy;

– w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;

– co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok;

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych;

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieskiej karty);

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej;

– w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Uwaga! Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa cudzoziemiec (małżonek lub rodzic) zamieszkujący w Polsce. Co ważne złożenie wniosku w takim przypadku wymaga pisemnej zgody cudzoziemca przebywającego poza Polską. Zgoda taka jest tożsama z udzieleniem pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu.

Po wydaniu decyzji na pobyt czasowy, cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce może przekazać ją członkowi swojej rodziny, tak by ten mógł na jej podstawie uzyskać we właściwej ambasadzie (lub konsulacie) RP wizę do Polski. Kartę pobytu członek rodziny odbierze osobiście w Polsce.

Uwaga! Jeśli cudzoziemiec, do którego dołącza członek rodziny nie spełnia przesłanek wymienionych powyżej (np. przebywa w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy przez okres krótszy niż 2 lata) wówczas członek jego rodziny może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na inne okoliczności. Szczegóły tej procedury zostały opisane w zakładce POBYT CZASOWY/INNE OKOLICZNOŚCI.

Jeśli przemawia za tym ważny interes cudzoziemca, można mu udzielić zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, także w wypadku:

– rozwodu, separacji lub owdowienia tego cudzoziemca, jeżeli pozostawał w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Polski na podstawie jednej z przesłanek wspomnianych powyżej;

 –  śmierci jego rodzica będącego cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie jednej z przesłanek wspomnianych powyżej;

 –  śmierci jego małoletniego dziecka, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

 W takim przypadku zezwolenie jest udzielane jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 3 lata, zaś wnioskujący cudzoziemiec musi wykazać, że posiada stabilne źródło dochodu, ubezpieczenie medyczne i miejsce zamieszkania w Polsce.

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY – INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

– dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;

– dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa uznawane przez prawo RP (akty stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa);

– dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym członek rodziny zamierza przebywać na terytorium Polski, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt (np. decyzję na pobyt stały);

– dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (np. umowa o pracę małżonka, do którego cudzoziemiec dołącza wraz z jego oświadczeniem o ilości osób, które posiada na utrzymaniu);

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski (np. wydruk z ZUS – ZUS ZCNA);

– w przypadku małżonków: dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego w tym np. wspólne zdjęcia, umowa najmu wspólnego mieszkania lub akt własności wspólnego domu/mieszkania.

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Obsługi

Klienci indywidualni

 • Przygotuj dokumenty i złóż wniosek o kartę pobytu krótkoterminowego, osiedlenie się długoterminowe, obywatelstwo
 • Doradztwo i wsparcie w ubieganiu się o wizę studencką i pracowniczą
 • Złóż wniosek o pozwolenie na pracę
 • Poproś o względne zaproszenie, wizę do odwiedzenia krewnych
 • Wsparcie w ubieganiu się o decyzję, Visa w celu ponownego zjednoczenia
 • Reprezentacja przed polskimi sądami w sprawach cywilnych
 • Rejestracja gospodarstwa domowego
 • Złóż podpis elektroniczny (Profil Zaufany), numer PESEL
 • Zarejestruj swoje małżeństwo w polskim urzędzie oraz w Ambasadzie Wietnamu w Warszawie
 • Tłumaczenie notarialne

Klienci korporacyjni

 • Założenie firmy (CEIDG, Sp. z oo )
 • Zarejestruj się w celu ochrony znaków towarowych i praw autorskich
 • Usługi księgowe dla firm
 • Wsparcie prawne, gdy są inspektorzy z departamentów państwowych takich jak Departament Skarbowy, Straż Graniczna, Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna...

A2D SOLUTIONS Sp. z o.o.
REGON: 524064945
NIP: 7011123129

Kontakt

Adres

Lutniowa 21, 02-388 Ochota, Warszawa

Telefony

+48 785 838 868 (VN)
+48 888 866 266 (PL)
+48 515 208 900 (EN)

Godziny pracy

Dni tygodnia

10:00 - 17:00

Copyright A2D SOLUTIONS © 2022 -Zaprojektowany przez OH! Ba Lan