MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM POLSKIM – PODSTAWOWE INFORMACJE

W Polsce ślub można zawrzeć w:

– Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) – to tak zwany ślub cywilny;

– świątyni (np. w kościele, cerkwi).

W Polsce, ślub udzielony w obrządku niektórych religii (między innymi w Kościele rzymskokatolickim) może zostać uznany i zarejestrowany przez USC bez konieczności zawierania ślubu cywilnego. Jest to tak zwany ślub konkordatowy.

W celu zawarcia ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) Kierownikowi USC należy złożyć następujące dokumenty:

– Dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;

– Odpisy aktów urodzeń ww. osób. W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP.

– Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa.

– Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia).

Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca.

Postępowanie nieprocesowe oznacza, że takie postępowanie nie jest związane z procedurą rozpoczęcia sprawy w sądzie. Aby uzyskać postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia zaznaczonego wyżej dokumentu, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania z prośbą o wydanie zwolnienia z obowiązku przedłożenia dokumentu do USC. We wniosku należy zaznaczyć powody, dla których osoba nie może uzyskać danego dokumentu w swoim kraju.

– Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, w którym odbędzie się ceremonia, w wysokości 84 zł.

Uwaga! Ceremonia może odbyć się w urzędzie lub poza nim – w wybranym przez pobierających się miejscu. W przypadku ślubu, który na życzenie odbywa się poza urzędem pobierana jest dodatkowa opłata, która wynosi 1 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego w USC dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-cywilny.

W przypadku zawarcia ślubu konkordatowego należy złożyć w świątyni dokumenty, wymagane do zawarcia małżeństwa przez dany kościół lub związek wyznaniowy (np. metryka chrztu, zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich, potwierdzenie odbycia spotkań w poradni rodzinnej, etc.), a także zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Do uzyskania danego zaświadczenia należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron i złożyć następujące dokumenty:

– Dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;

 – Odpisy aktów urodzeń ww. osób. W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku -obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP;

 – Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa;

– Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia). Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca;

– Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;

– Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, który sporządzi akt małżeństwa, w wysokości 84 zł.

W ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest dostarczyć wypełnione i podpisane przez niego, państwa młodych i świadków zaświadczenie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia ślubu w celu sporządzenia aktu małżeństwa.

Skrócone odpisy aktu małżeństwa są do odebrania w USC zazwyczaj w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia ślubu. Po odpisy może zgłosić się jeden ze współmałżonków, z dowodem osobistym.

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia ślubu konkordatowego dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-wyznaniowy.

Obsługi

Klienci indywidualni

 • Przygotuj dokumenty i złóż wniosek o kartę pobytu krótkoterminowego, osiedlenie się długoterminowe, obywatelstwo
 • Doradztwo i wsparcie w ubieganiu się o wizę studencką i pracowniczą
 • Złóż wniosek o pozwolenie na pracę
 • Poproś o względne zaproszenie, wizę do odwiedzenia krewnych
 • Wsparcie w ubieganiu się o decyzję, Visa w celu ponownego zjednoczenia
 • Reprezentacja przed polskimi sądami w sprawach cywilnych
 • Rejestracja gospodarstwa domowego
 • Złóż podpis elektroniczny (Profil Zaufany), numer PESEL
 • Zarejestruj swoje małżeństwo w polskim urzędzie oraz w Ambasadzie Wietnamu w Warszawie
 • Tłumaczenie notarialne

Klienci korporacyjni

 • Założenie firmy (CEIDG, Sp. z oo )
 • Zarejestruj się w celu ochrony znaków towarowych i praw autorskich
 • Usługi księgowe dla firm
 • Wsparcie prawne, gdy są inspektorzy z departamentów państwowych takich jak Departament Skarbowy, Straż Graniczna, Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna...

A2D SOLUTIONS Sp. z o.o.
REGON: 524064945
NIP: 7011123129

Kontakt

Adres

Lutniowa 21, 02-388 Ochota, Warszawa

Telefony

+48 785 838 868 (VN)
+48 888 866 266 (PL)
+48 515 208 900 (EN)

Godziny pracy

Dni tygodnia

10:00 - 17:00

Copyright A2D SOLUTIONS © 2022 -Zaprojektowany przez OH! Ba Lan