LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW NA PODSTAWIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Cudzoziemiec, który prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, może ubiegać się o wizę do Polski na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu, składając wniosek o wydanie wizy (we właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego konsulacie RP), oprócz podstawowego zestawu dokumentów należy złożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce (np. wpis do KRS, potwierdzoną notarialnie umowę spółki, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach).

Uwaga! W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy w związku z zamiarem prowadzenia działalności w Polsce. Wiza do Polski nie zostanie jednak wydana w związku z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli cudzoziemiec nie udowodni swojego zamiaru i nie uzasadni konieczności przyjazdu i pobytu  w  Polsce. W takim wypadku (cudzoziemiec nie ma jeszcze zarejestrowanej działalności w Polsce i nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających jej prowadzenie), konsul będzie decydował, czy przedstawione dowody są wystarczające, aby wydać wizę. Należy pamiętać, że konsul ma prawo poprosić o dodatkowe dokumenty.

Uwaga! Warto pamiętać, że zestaw dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wizę może różnić się w zależność od urzędu konsularnego. Dlatego przed złożeniem wniosku o wizę zalecany jest kontakt z urzędem konsularnym w którym cudzoziemiec będzie ubiegał się o wizę, w celu  potwierdzenia pełnego zestawu dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy.

Więcej informacji na temat procedury ubiegania się o wizę jest dostępnych w zakładce: WJAZD I POBYT NA PODSTAWIE WIZY.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce i prowadzący działalność gospodarczą może na tej podstawie ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Uwaga!  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udzielane jest również cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest:

– pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały cudzoziemiec posiada lub

–  prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza lub

– działanie w charakterze prokurenta.

 Uwaga! Jeśli cudzoziemiec uzyska  zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z okolicznościami opisanymi powyżej będzie uprawniało go to do wykonywania pracy w danym charakterze (członka zarządu, komplementariusza, prokurenta).

Co ważne, podjęcie pracy w innym charakterze (np. w charakterze księgowego) będzie wymagało wcześniejszego (przed jej podjęciem) uzyskania dokumentów legalizujących tę pracę.

Uwaga! Jeśli cudzoziemiec pełni funkcje w zarządzie spółki, ale nie posiada akcji lub udziałów tejże spółki, powinien w takim wypadku składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Więcej informacji na temat procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej  jest dostępnych w zakładce: POBYT W POLSCE.

Obsługi

Klienci indywidualni

 • Przygotuj dokumenty i złóż wniosek o kartę pobytu krótkoterminowego, osiedlenie się długoterminowe, obywatelstwo
 • Doradztwo i wsparcie w ubieganiu się o wizę studencką i pracowniczą
 • Złóż wniosek o pozwolenie na pracę
 • Poproś o względne zaproszenie, wizę do odwiedzenia krewnych
 • Wsparcie w ubieganiu się o decyzję, Visa w celu ponownego zjednoczenia
 • Reprezentacja przed polskimi sądami w sprawach cywilnych
 • Rejestracja gospodarstwa domowego
 • Złóż podpis elektroniczny (Profil Zaufany), numer PESEL
 • Zarejestruj swoje małżeństwo w polskim urzędzie oraz w Ambasadzie Wietnamu w Warszawie
 • Tłumaczenie notarialne

Klienci korporacyjni

 • Założenie firmy (CEIDG, Sp. z oo )
 • Zarejestruj się w celu ochrony znaków towarowych i praw autorskich
 • Usługi księgowe dla firm
 • Wsparcie prawne, gdy są inspektorzy z departamentów państwowych takich jak Departament Skarbowy, Straż Graniczna, Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna...

A2D SOLUTIONS Sp. z o.o.
REGON: 524064945
NIP: 7011123129

Kontakt

Adres

Lutniowa 21, 02-388 Ochota, Warszawa

Telefony

+48 785 838 868 (VN)
+48 888 866 266 (PL)
+48 515 208 900 (EN)

Godziny pracy

Dni tygodnia

10:00 - 17:00

Copyright A2D SOLUTIONS © 2022 -Zaprojektowany przez OH! Ba Lan