MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Każdy cudzoziemiec, bez względu na posiadane obywatelstwo oraz dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce,  ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie:

– spółki komandytowej;  

– spółki komandytowo-akcyjnej;  

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;  

– spółki akcyjnej.  

Każdy cudzoziemiec może także do wymienionych wyżej spółek przystępować oraz obejmować bądź nabywać ich udziałów lub akcje, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Uwaga!  Cudzoziemiec, który chce prowadzić jedną z czterech form działalności wymienionych powyżej nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce. Jego obecność w Polsce, co do zasady,  nie jest wymagana (jeśli przepisy na to pozwalają może on np. zarejestrować firmę przez Internet lub przez pełnomocnika).

Uwaga! Jeżeli jednak cudzoziemiec planuje przebywać w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej może on na tej podstawie zalegalizować swój pobyt – uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy przebywają w Polsce na podstawie:

– zezwolenia na pobyt stały;

– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną; 

– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu kształcenia się na studiach;

– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innych okoliczności (tj. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydanego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE);

– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innych okoliczności (tj. bycia członkiem rodziny cudzoziemca opisanego w punkcie powyżej);

– zezwolenia na pobyt czasowy, pod warunkiem, że pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce;

– zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania działalności gospodarczej (wydanego ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Uwaga! Małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu zawarcia związku małżeńskiego,  o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy. Nie ma przy tym znaczenia na jakiej podstawie zostało ono wydane. Inaczej przepisy regulują dostęp małżonków obywateli RP do rynku pracy. W tym wypadku znaczenie ma to, czy zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane na podstawie zawartego związku małżeńskiego

Więcej informacji na temat procedury legalizacji pobytu i pracy małżonków obywateli RP jest dostępnych w zakładce: PRZYJAZD I POBYT W POLSCE CZŁONKA RODZINY.

Do tej grupy należą także cudzoziemcy, który w Polsce posiadają:

– status uchodźcy;

– ochronę uzupełniającą;

– zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

 

Działalność gospodarczą na tych samych zasadach co obywatele RP mogą również prowadzić cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka oraz Ci, którzy korzystają w Polsce z ochrony czasowej.

Uwaga! Umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia w odniesieniu do możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym, należy upewnić się, czy w stosunku do państwa pochodzenia cudzoziemca nie obowiązuje umowa międzynarodowa, która reguluje tę kwestię. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić.

Członkowie rodziny cudzoziemców, do których odnoszą się wspomniane umowy międzynarodowe i którzy posiadający zezwolenie pobyt czasowy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak ci cudzoziemcy.

Członkowie rodziny, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z przybywaniem lub przebywaniem w Polsce w celu połączenia z rodziną cudzoziemców (którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak ci cudzoziemcy.

Warto wiedzieć! Osoby, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce mogą skontaktować się z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która oferuje szkolenia dla przedsiębiorców oraz organizuje studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości.

Obsługi

Klienci indywidualni

 • Przygotuj dokumenty i złóż wniosek o kartę pobytu krótkoterminowego, osiedlenie się długoterminowe, obywatelstwo
 • Doradztwo i wsparcie w ubieganiu się o wizę studencką i pracowniczą
 • Złóż wniosek o pozwolenie na pracę
 • Poproś o względne zaproszenie, wizę do odwiedzenia krewnych
 • Wsparcie w ubieganiu się o decyzję, Visa w celu ponownego zjednoczenia
 • Reprezentacja przed polskimi sądami w sprawach cywilnych
 • Rejestracja gospodarstwa domowego
 • Złóż podpis elektroniczny (Profil Zaufany), numer PESEL
 • Zarejestruj swoje małżeństwo w polskim urzędzie oraz w Ambasadzie Wietnamu w Warszawie
 • Tłumaczenie notarialne

Klienci korporacyjni

 • Założenie firmy (CEIDG, Sp. z oo )
 • Zarejestruj się w celu ochrony znaków towarowych i praw autorskich
 • Usługi księgowe dla firm
 • Wsparcie prawne, gdy są inspektorzy z departamentów państwowych takich jak Departament Skarbowy, Straż Graniczna, Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna...

A2D SOLUTIONS Sp. z o.o.
REGON: 524064945
NIP: 7011123129

Kontakt

Adres

Lutniowa 21, 02-388 Ochota, Warszawa

Telefony

+48 785 838 868 (VN)
+48 888 866 266 (PL)
+48 515 208 900 (EN)

Godziny pracy

Dni tygodnia

10:00 - 17:00

Copyright A2D SOLUTIONS © 2022 -Zaprojektowany przez OH! Ba Lan